Mesafeli Bağış Sözleşmesi

MESAFELİ BAĞIŞ SÖZLEŞMESİ

1) TARAFLAR

1.1.İşbu ‘’Mesafeli Bağış Sözleşmesi’’ (bundan böyle ‘’sözleşme’’ olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen taraflar arasında, aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar dahilinde imzalanmıştır.

ENGELSİZ EĞİTİM VAKFI (ENEV) 

Bundan böyle sözleşmede ‘’ENEV’’ olarak anılacaktır.

BAĞIŞÇI

Bundan böyle sözleşmede ‘’ BAĞIŞÇI ’’ olarak anılacaktır.

2) TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında;

 

 • Vakıf :Engelsiz Eğitim Vakfı (ENEV)’nı,
 • Bağışçı  :ENEV’e ait www.enev.org.tr domain adresli internet sitesi üzerinden ENEV’e bağış yapacak gerçek veyahut tüzel kişiyi,
 • Sözleşme :İşbu Mesafeli Bağış Sözleşmesi’ni,
 • İnternet Sitesi :ENEV’e ait www.enev.org.tr domain adresli internet sitesini,
 • Bağış    :ENEV’e ait www.enev.org.tr domain adresli internet sitesi üzerinden BAĞIŞÇI tarafından BAĞIŞÇI’nın malvarlığından ENEV’e yapılacak karşılıksız kazandırmayı,
 • Proje Bazlı Bağış : ENEV’e ait www.enev.org.tr domain adresli internet sitesi üzerinden BAĞIŞÇI tarafından BAĞIŞÇI’nın malvarlığından, ENEV tarafından ilan edilen projelere yapılacak karşılıksız kazandırmayı,
 • Yüklemeli Bağış :6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 291 inci maddesinde tanımlanan bağış türünü,
 • Bağış Makbuzu :BAĞIŞÇI tarafından ENEV’e ait www.enev.org.tr domain adresli internet sitesi üzerinden bağış yapılması halinde ENEV tarafından düzenlenecek bağış makbuzunu,
 • Banka :BAĞIŞÇI’nın ENEV’e ait www.enev.org.tr domain adresli internet sitesi üzerinden yapacağı bağış işlemlerinde kullandığı banka kartı, sanal kart, kredi kartı ve bunlarla sınırlı olmaksızın bilcümle ödeme aracı sağlayıcısı bankayı,
 • Kredi Kartı :BAĞIŞÇI’nın ENEV’e ait www.enev.org.tr domain adresli internet sitesi üzerinden yapacağı bağış işlemlerinde kullandığı kredi kartını

 

ifade eder.

2) KONU

2.1.İşbu Sözleşmenin konusu; BAĞIŞÇI’nın, ENEV’e ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapacağı bağışla ilgili olarak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. 3) VAKIF BİLGİLERİ

Unvanı               : Engelsiz Eğitim Vakfı (ENEV)

Adres               : Levent Mah. Çilekli Cad. No:6 Beşiktaş/İstanbul

Telefon             : 0212 912 55 25

Eposta               : [email protected]

Vergi Dairesi     : Beşiktaş

Vergi Numarası    : 335 045 0551

Vergi Muafiyeti     : T.C. Cumhurbaşkanlığı 02.06.2021 gün ve 4064 sayılı kararı

4) GENEL HÜKÜMLER

4.1.BAĞIŞÇI tarafından yapılacak bağış, ENEV’in vakıf senedinde yazılı olan amaçlarda ve işbu amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda yapılacak harcamalarda kullanılacaktır. 

4.2.BAĞIŞÇI’nın, ENEV tarafından ilan edilen herhangi bir projeyi desteklemek amacıyla bağış yapması durumunda yapılacak bağış söz konusu proje ile ilgili olarak kullanılacaktır ancak ENEV tarafından gerek görülmesi halinde proje bazlı bağışların bir kısmı veyahut tamamı ENEV’in vakıf senedinde yazılı amaçlar doğrultusunda veyahut işbu amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda yapılacak harcamalarda veya ENEV’in halihazırda mevcut yada gelecekte ilan edeceği diğer projelerinde kullanılabilir. Bu konudaki tüm keyfiyet ENEV’e aittir. BAĞIŞÇI işbu keyfiyeti kabul eder. İşbu madde hükmü doğrultusunda proje bazlı bağışlar hukuken yüklemeli bağış niteliğine haiz olmayacaktır.

4.3.BAĞIŞÇI, işbu sözleşme konusu bağışın kullanımıyla ilgili bilgileri doğru olarak edindiğini kabul eder.

4.4.BAĞIŞÇI tarafından bağış makbuzu talep edilmesi halinde BAĞIŞÇI; gerçek kişi ise kimliğini, tüzel kişi ise ilgili tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir resmi evrakı ve bağış yaptığını ispat eden banka evraklarını ENEV’e fiziken veyahut elektronik posta yolu ile ibraz etmek zorundadır. BAĞIŞÇI tarafından ibraz edilen evrakların ENEV tarafından teyit edilmesi halinde BAĞIŞÇI’ya bağış makbuzu verilir. 

4.5.BAĞIŞÇI, ENEV’e ait internet sitesinden bağış yaparken verdiği bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, ENEV’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları ENEV’in ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tüm ferileri ile birlikte ENEV’e tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

4.6.BAĞIŞÇI’nın; bağış ödeme işlemlerini yaptığı kredi kartı ile ilgili olarak ödemede temerrüde düşmesi halinde kredi kartı sahibi ilgili banka ile arasında düzenlenen bilcümle sözleşmeler çerçevesinde düzenlenen yükümlülüklerden ilgili bankaya karşı BAĞIŞÇI şahsen sorumlu olacak olup bu konu ile ilgili olarak ENEV’in hiçbir sorumluluğu veyahut yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

5) MADDELERİN AYRILABİLİRLİĞİ BÜTÜNLÜĞÜ 

5.1.İşbu sözleşme hükümleri bölünebilir nitelikte olup hükümlerinden birinin geçersiz sayılması, iptal edilmesi veya sair şekilde ortadan kalkması durumunda, Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliği bundan etkilenmeyecektir.6)YORUM

6.1.İşbu Sözleşme’de kullanılan madde başlıkları yalnızca atıf yapmak amacıyla kullanılmıştır ve hiçbir şekilde Sözleşme’nin anlamı ve yorumunu etkilemeyecektir.

6.2.İşbu Sözleşme’de herhangi bir mevzuata ya da mevzuat hükmüne atıf yapılması halinde, bu atıf bu mevzuatta gelecekte yapılacak değişiklikleri de kapsayacaktır. 

6.3.İşbu Sözleşme’de tekil bir terime yapılan atıf o terimin çoğulunu, çoğuluna yapılan atıf da tekilini kapsamaktadır.

 1. YETKİLİ MAHKEME ve İCRA DAİRESİ

7.1.İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Çağlayan Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 1. YÜRÜRLÜK

BAĞIŞÇI, ENEV’e ait internet sitesi üzerinden bağış ödemesini gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm hüküm ve şartlarını kabul etmiş sayılır.